201509.21
0

Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgelerinin İptali Gündeme Gelebilir, Av. Arb. Filiz METİN

27 Aralık 2014 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yapı müteahhitlerinin yetki  belgelerinin iptali  ve  imar yasasına aykırı hareket eden şantiye şefleri hakkında  yapılacak işlemlere ilişkin olarak bir tebliğ yayımlanmıştır.  Ülkemizde inşaat sektöründe ciddi sorunlar yaşanmaktadır. İnşaat yapılırken,  daha  fazla kar elde etme gayesi, yüksek rant gibi sebeplerle bir takım usulsüzlüklere  zaman zaman rastlanabilmektedir. Gerek tercih edilen inşaat malzemelerindeki  kalitesizlik, gerekse inşaatın ruhsat ve eklerine aykırı inşaat yapılması, kaçak –  fazladan kat yapma, izin verilen miktardan daha fazla alana yapılan binalar vb.  sorunlarla karşılaşılmaktadır.  İmara aykırı yapılan binaların yıkılması gerekirken,  bu durumdan haberdar olmadan  daire satın alan vatandaşların mağduriyetine sıklıkla rastlanmakta,  ekonomik ve  siyasi gerekçelerle yıkım işlemleri idarelerce nadiren yapılmaktadır. Durumdan  istifade eden bir kısım müteahhitlerce  ise bu durumdan yararlanarak, bir şey olmaz  mantığı ile, keyfi şekilde inşaatlar yapılagelmektedir. Netice itibari ile, özellikle  İstanbul’da ve ülkemizde çok fazla izinsiz, ruhsatsız, ruhsata, imara aykırı yapı  meydana gelmiş, irili, ufaklı yapılan binalarla şehrin estetik görüntüsü yerle bir  edilmiştir.

Sözkonusu sakıncaları gidermek için İmar kanununda bir takım düzenlemeler  yapılmıştır. Bunun yanında Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının  İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve  Esaslara Dair Tebliğ de bu amaca hizmet etmekte olup, binaların usule ve yasaya  uygun yapılması için başkaca yaptırımlar öngörülmüştür.  Sözkonusu tebliğin yürürlüğü ile MÜTEAHHİDİN YETKİ BELGESİ İPTAL  EDİLEBİLİR duruma gelmiştir. Yapı müteahhitleri ve şantiye şefleri hakkında,  imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen kararların, haklarındaki  kesinleşmiş mahkeme kararlarının ve müteahhidin yapım işlerinden doğan  vergi ve sigorta primi borçlarının ödenmediğinin ilgili idarece, müdürlük  aracılığıyla Bakanlığa bildirilmesi üzerine işlem yapılır.  Kanuna aykırı olarak gerçekleştirilen imalatların, Kanunun 32 nci maddesine  göre verilen süre zarfında giderilmemesi, aykırılığın can ve mal güvenliğini  tehdit etmesi, yapı müteahhidinin, yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta  primi borçlarını ödememesi veya diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi  hallerinde, yetki belgesi numarasının iptal edilebilmesi için idarelerce  sorumlular hakkında Ek-2 form düzenlenir ve müdürlüğe gönderilir.  Şantiye şefleri ve yapı müteahhitlerinin imar mevzuatına aykırı fiillerinden  dolayı haklarında verilen kesinleşmiş mahkeme kararları kayıtlı oldukları  meslek odalarına ve müdürlüğe altı gün içinde ilgili idarece bildirilir. Yetki belge  numarasının iptaline ilişkin teklif, bakan onayına sunulur. Onaya müteakip  Resmî Gazete’de yayımlanmasından sonra, yetki belge numarası YAMBİS  üzerinden iptal edilir.
Yapı müteahhitlerinin imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı haklarında  verilen kesinleşmiş mahkeme kararları, ayrıca bakan onayı alınmaksızın işleme  konulur ve yetki belgesi numarası mahkeme kararında öngörülen süre kadar  iptal edilir.
İPTAL SONRASI; Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidine yapı  ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, yasaklılık süresince yeni  yapım işi üstlenmesine idarece müsaade edilmez.
Belge iptali yapılan yapı müteahhidinin şahıs şirketi veya adi ortaklık veya ortak  girişim olması halinde ortakların tamamı ve şirket müdürü veya müdürleri;  Sermaye şirketi olması halinde şirketin tüm yönetim kurulu üyeleri ve şirket  genel müdürü yasaklı hale geldiğinden iptal süresince bu durumda olan kişiler,  gerçek kişi veya şahıs şirketi olarak müracaat etmeleri halinde müdürlükçe yeni  yetki belge numarası verilmez.
Bu düzenlemeler müteahhidin iş yapma olanağını ortadan kaldırıcı nitelikte  olduğundan, caydırıcı ve yapı müteahhitlerini fen ve hukuk kurallarına daha çok riayet  eder durumu getireceği kanaatindeyim. Müteahhidin tüm bu hususları görmezden  gelmesi halinde ise kamu menfaati gereği müteahhitlik faaliyetini sürdüremeyecek  duruma gelmesi önemli ve etkili bir yaptırım olarak durmaktadır.
Elbetteki, asıl önemli olan husus ise, müteahhidin herhangi bir yaptırım olmaksızın  bilinçli olması ve yapılan işin niteliğine uygun davranması olmalıdır.

Av. Arb. Filiz METİN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *