KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN WEBINAR AYDINLATMA METNİ


1. Veri Sorumlusu

MTN Hukuk olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine ve güvenliğine verdiğimiz önem gereğince kişisel verilerinizin bu aydınlatma metninde yer alan koşul ve şartlarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmekte olduğunu bilginize sunarız.


2. Dayanak

Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin bu metin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20/3. maddesinde belirtilen temel haklar başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümlerine ve kişisel verilerin korunması alanını düzenleyen ilgili tüm mevzuat hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.


3. Veri Sorumlusu

Av. Dr. Umut METİN – MTN Hukuk Bürosu

EGS Business Park B1 K:10  D349-350 Yeşilköy-Bakırköy / İSTANBUL


4. İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Kimlik Verileri Ad, Soyad,
İletişim Verileri E-Posta Adresi
İşlem Güvenliği Verisi KVKK Açık Rıza Onayı İşlemlerinin İzlenmesi ve Kayıt Altına Alınması İle İlgili Loglar,
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Kişinin Fotoğrafı, Webinar’da Görüntü Videosu ve Ses Kayıtları
Diğer Organizasyon Bilgisi, Unvan

5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirketimiz tarafından düzenlenen web tabanlı programlara katılım sürecinde işlenen yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işleniyor olduğunu bilginize sunarız:

Webinar’a kayıt sırasında doldurduğunuz form aracılığıyla toplanan kişisel verilerinizi,

 • Katılımcı kaydının oluşturulması,
 • Webinar’a katılımınızın sağlanabilmesi,
 • Katılımcılar tarafından suç unsuru teşkil edecek fiillerde bulunulmasının önüne geçilmesi veya böyle bir fiil söz konusu olması halinde varsa yargı mercilerinden gelen taleplere cevap verilmesi amaçlarıyla işleyebilmekte, kullanabilmekte, saklayabilmekteyiz.

İlgili mevzuat kapsamında, açık rızanızın, onayınızın olduğu ve mail ile veya katılım formundaki e- posta bilgilerini doldurduğunuz hallerde 4. Madde de sayılan kişisel verileriniz ayrıca;

 • Webinar sonrası değerlendirme anketi gönderilmesi,
 • Linkedin, Twitter, Instagram, Youtube gibi platformlar aracılığıyla Webinar konusu ile ilgili dijital iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla da kullanılabilir.

Bu bölümde belirtilen amaçların söz konusu olduğu durumlarda kişisel verileriniz, sizin bu yönde açık onayınız olmaksızın işlenmeyecektir.

MTN Hukuk ile aranızda Webinar dışında bir sebepten kurulmuş, farklı bir hukuki, sözleşmesel ve sair herhangi bir ilişki olması halinde, bu ilişkiler kapsamında MTN Hukuk’a iletilen kişisel verileriniz (Webinar kapsamında iletilenlerle aynı olsa dahi) söz konusu ilişkinin hüküm ve koşullarına tabi olacaktır.

Kişisel verileriniz, T.C. Anayasası, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca “İlgili kişinin açık rızasına başvurulması” ve rıza şartına bağlı olmayan kişisel verileriniz için yine aynı Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan c, ç, e ve f bentleri uyarınca; “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”; “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”; “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ikincil düzenlemelerine uygun şekilde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, saklanabilecek ve yasal saklama sürelerinin sona ermesinin ardından şirketimizin uygun gördüğü veri imha yöntemi uyarınca silinecek; yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.


6. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ile İlgili Hususlar

Katılımcı verileri, yukarıda 5. maddede belirttiğimiz amaçlar kapsamında ve kişisel verilere ilişkin yürürlükte bulunan emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak; (i) Yargısal merciler ve kamu otoritelerine, (ii) Webinar’ın katılıma sunulabilmesi için platform sağlama hizmetinden faydalandığımız yurt içindeki veya yurt dışındaki hizmet sağlayıcı firmalara, işbirliği ile webinar konusunda birlikte hizmet sunduğumuz kurum ve kuruluşlara, Webinar’a katılım süreçlerinin sağlanması ve Webinar’ın kayıt altına alınması ile sınırlı olarak, (iii) Ayrıca açık rızanızın, onayınızın olduğu hallerde yurt içinde veya yurt dışında olabilecek Linkedin, Twitter gibi platformlara, MTN Hukuk hizmetleri ile ilgili özelleştirilmiş iletişim faaliyetlerinin katılımcılara sunulabilmesi amacıyla ve bilgi eşleştirmek suretiyle; yalnızca iletişim ve dijital etkileşim faaliyetleri için gerekenle sınırlı ve ölçülü olmak koşuluyla aktarılabilir.


7. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla Şirket merkezi adresimize, elden şahsen başvuru yoluyla veya Noter vasıtasıyla posta ile veya Av. Umut METİN adına kayıtlı UETS adresine (16139-31343-78476) talebinizi göndererek aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme.