202001.07
0

İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanma Zamanı,

İHTİYATİ TEDBİR KARARININ UYGULANMA ZAMANI Av. Hakan HARMANKAYA 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun (kısaca HMK) 393. maddesinde “İhtiyati tedbir kararının uygulanması, verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde talep edilmek zorundadır. Aksi hâlde, kanuni süre içinde dava açılmış olsa dahi, tedbir kararı kendiliğinden kalkar.” hükmü bulunmaktadır. Fakat bir haftalık bu sürenin ne zaman başlayacağı konusunda uygulamada…

201804.25
0

İYİ BİR “ İÇ YÖNERGE ” ŞİRKETTE KURUMSAL YÖNETİM İÇİN OLMAZSA OLMAZ ÖNEMDEDİR.

İYİ BİR “ İÇ YÖNERGE ” ŞİRKETTE KURUMSAL YÖNETİM İÇİN OLMAZSA OLMAZ ÖNEMDEDİR. Kurumsallaşma, profesyonelleşme belirli bir ölçeğin üzerinde olan hemen her şirketin gündemindedir. Şirketlerin daha uzun ömürlü olması, ticari kazancın artması bir yana, işlerdeki genişleme, çalışan sayısındaki artış, birden fazla sektörde faaliyet gibi durumlar şirket ortaklarının (pay sahiplerinin) profesyonel şirket yönetimine ihtiyacını arttırmaktadır. Bu…

201703.21
0

Kişisel Verilerin Korunması ve İşletme Sahibinin Sorumluluğu, Av. Arb. Filiz METİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  ve İŞLETME SAHİBİNİN SORUMLULUĞU 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kusur sorumluluğu veri kaydedenlerin dikkatle üzerinde durması gereken bir husustur. Kişisel veri, gerçek kişi ile ilgili her tür bilgi olabilir.  Veri kaydeden tüm gerçek kişiler,  tüzel kişiler, kamu kurumları Kişisel Verilerin Korunması kanunu ile bağlı ve sorumludur. Kimlik bilgileri, nüfus cüzdan…

201703.21
0

Gerçek Kişilere Yapılacak Tebligatlarda Tebligat Kanunu 35.Madde Uygulaması, Av. Burcu GÜDEN

GERÇEK KİŞİLERE YAPILACAK TEBLİGATLARDA TEBLİGAT KANUNU 35. MADDE UYGULAMASI 7201 sayılı Tebligat Kanununda ve özellikle 10., 21. ve 35. maddelerinde, 6099 sayılı Kanunla çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler nedeni ile zaman zaman uygulamada büyük sıkıntılar çıkmakta, uygulama farklılıkları görülmektedir. Belirtmek gerekir ki; tebligat hukukuna ilişkin yapılan değişiklikler nedeni ile uygulama da yaşanan sorunların önüne…

201702.26
0

İşçi Çalışırken, İşe İade Davası Açabilir Mi.. Av. Hakan HARMANKAYA

İŞÇİ ÇALIŞIRKEN, İŞE İADE DAVASI AÇABİLİR Mİ.. MTN Hukuk Bürosu İş sözleşmesini feshetmek isteyen işveren; feshi yazılı olarak bildirmek, feshin gerekçesini açıkça belirtmek, feshe bağlı olarak ortaya çıkan tüm hakları fesih tarihinde işçiye ödemekle yükümlüdür. İş sözleşmesinin neden belirtilmeksizin feshi veya belirtilen nedenin gerçeği yansıtmadığı iddiasında bulunulması durumunda, feshin geçersizliği ve işe iade talebinde bulunulabilmektedir….

201701.31
0

Gbl Alliance, A New Client Savvy Global Legal Network Enters The Market In 2017

GBL ALLIANCE, A NEW CLIENT SAVVY GLOBAL LEGAL NETWORK ENTERS THE MARKET IN 2017 A group of 9 prominent independent business law firms have joined forces to form the Global Business Lawyer (“GBL”) Alliance (www.gbl-alliance.com), a “new breed” international legal network focused on the evolved needs of today’s global business players. Conscious that clients now…

201608.16
0

ÇEK DÜZENLEYİP, KARŞILIĞINI ÖDEMEYEN AĞUSTOS 2016’DAN İTİBAREN CEZASINA KATLANACAK.. (Av. Arb. Umut METİN)

Bugün 09 Ağustos 2016, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı yasa İcra İflas Kanunu – İflas Erteleme, Pasaport Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu gibi kanunlarda önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Bu yazımız belirttiğim kanunlar içinden 5941 sayılı Çek Kanunu’nda…

201605.09
0

Holding Sahibi Olmak Çok Mu Zor ? Av. Umut METİN

HOLDİNG SAHİBİ OLMAK ÇOK MU ZOR ? HOLDİNG KURMAK İÇİN GERÇEKTEN 5 ŞİRKET LAZIM MI ? Holding kelimesi başlı başına finansal ve organizasyon anlamında şirketler açısından itibar sağlayan bir kavramdır. Bir şirketin isminin örnekte olduğu gibi, “ PAYEN ….. A.Ş. ” olması başka, “ PAYEN HOLDİNG A.Ş.” olması başkadır. “PAYEN HOLDİNG A.Ş.” unvanı HOLDİNG kelimesinin…

201604.30
0

Fazla Mesai Ücretlerinde Yaşanan Mağduriyetler Ve Yıllık 270 Saat Fazla Çalışma Tartışması, Av. Hakan HARMANKAYA

Halk arasında mesai ücreti olarak adlandırılan fazla çalışma ücretleri işçilerin en fazla mağdur edildiği alandır. Çalışanlar fazla çalışma ücretlerinin ne denli önemli olduğunu bilmemekte, işlerini kaybetme korkusu ile işverenlerinin fazla çalışma isteklerini geri çevirememekte ve neticesinde hak ettikleri bedelleri alamamaktadır. Bu noktada işverenlerin her zaman daha fazla çalışılmasını istemesi, işçilerin hak aramada yeterli ilgi ve…

201604.28
0

Yapı Malikinin Kusursuz Sorumluluğunda İlliyet Bağı Ve Tarafların İspat Yükü, Av. Firdevs TANRISEVEN

GİRİŞ Hukuk sistemimizde kusura dayanan sorumluluğun yanında kusursuz sorumluluk hâlleri de kabul edilmiştir. Bunlardan biri olarak bina ve yapı eseri malikinin hukukî sorumluluğu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumuzun 69. maddesinde düzenlenmiştir. Kişilerin hayatlarını sürdürdükleri, günlerinin büyük bölümünü geçirdikleri binaların ve yapı eserlerinin gelişigüzel yapılmaları ve bakımlarının ihmal edildiği durumlar görülmektedir. Bu sebeple kişilerin zarar görmesini…

201509.21
1

Velayet, Av. Filiz METİN

Velayet, Medeni Kanunu’muzun 339 ncu ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Velayet soybağı kapsamında ana baba ve çocuk arasındaki doğal ilişkinin sonucudur. Velayete ilişkin hükümler genel olarak çocuğun doğum anından itibaren reşit oluncaya kadar, beslenmesi, eğitimi, sosyalleşmesi, topluma uyumlu hale getirilmesi, kısaca çocuğun malları ve şahsı için tüm ihtiyaçları kapsamında yönetilmesini kapsar. Ergin olmayan çocuklar için bu görev,…

201509.21
0

Boşanma Veya Ayrılık Halinde Çocukla Kişisel İlişki, Av. Filiz METİN

Günümüzde istenmeyen bir sonuç olsa da, boşanma davaları çok artmış, boşanma sonrası parçalanmış ailelerde yaşanan sorunlarda bu sebeple artış göstermiştir. Özellikle boşanma veya ayrılık hallerinde çocuğun anne veya babası ile olan iletişiminin devam etmesi için, mahkemece, küçüğün velayet kendisinde olmayan ebeveyn ile  ne şekilde görüşeceği de hükme bağlanmaktadır. Zira çocuğun ana ve babasına olan ihtiyacı görmezlikten…

201509.21
0

İş Verenin Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Fesih Hakkı, Av.Filiz METİN

4857 Sayılı  İş Kanununun 25 nci maddesinde  “ İşverenin Haklı Nedenle  Derhal Fesih Hakkı” düzenlenmiştir. Bu kapsamda işveren süreli veya süresiz iş akdi ayrımı yapılmaksızın aşağıda açıkladığım sebeplerin varolması halinde iş sözleşmesi süresinin    bitmesini beklemeksizin veya ihbar öneli göndermeksizin iş sözleşmesini derhal feshedebilir. Kanun Maddesinde belirtilen derhal fesih hakkı doğuran durumlar ana başlıklar olarak, 1- Sağlık Sebepleri, 2- Ahlak…

201509.21
0

Hayvanınız Zarar Verirse Sorumluluğunuzun Hukuki Boyutu, Av. Filiz METİN

Dünya genelinde hayvanların saldırılarına bağlı olarak çok sayıda yaralanma ve ölümle sonuçlanan olay yaşanmaktadır. Hayvanlarca sebep olunan yaralanma sayısının İngiltere’de yılda 50.000 (ellibin)  olduğu belirtilmektedir. Günümüzün değişen yaşam koşullarında, insanların hayvanları birer arkadaş ve özellikle ev arkadaşı olarak kabul ettiği malumdur. Hayvanların insanların yaşam alanlarında birlikte yaşaması gerçeğine uygun olarak, bir taraftan da hayvanların içgüdüsel nedenler,…

201509.21
0

Tedavide Doktorun Sorumluluğu, Av. Filiz METİN

Hastanın tedavi almak için doktora başvurması, hastanın tedavi olma yönündeki isteğini, iradesini gösterir. Ancak tek başına hastanın tedavi edilmek için doktora başvurmuş olması, yani bu husustaki rızası, doktorun sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı gibi, doktorun hastaya verdiği zarar, yanlış tedavi veya başkaca durumlarda tazminat sorumluluğu da devam edecektir. Bu sebeple doktor yapacağı tedavi hakkında hastayı aydınlatma, risk…

201509.21
0

Çocuk Hakları ve İşçi Çocuklar, Av. Filiz METİN

Çocuklarımız en kıymetli varlıklarımız ve geleceğimizdir. Ancak Dünya koşulları ve gerçekleri sebebiyle, tüm çocuklara iyi yaşam koşulları sunulamamaktadır. Bu sebeple dünya devletleri ulusal ve uluslar arası düzenlemelerle, çocukların korunması amacı ile birtakım önlemeler almaya çalışmaktadırlar. Bu kapsamda ilk olarak, Birleşmiş Milletler Örgütü, 1959 yılında 10 ülkeyi içeren Çocuk Hakları Bildirisini yayınladı. Bu ilkeler özetle şöyledir….

201509.21
0

Yeni Borçlar Yasasına Göre Taksitli Satışlar Ve Geçerlilik Şartları, Av. Filiz METİN

818 sayılı önceki Borçlar Kanunu’muz yerine , 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Borçlar Kanunu’muz düzenlenmiş ve yeni yasa kapsamında günün ihtiyaçlarına uygun olarak önemli değişiklikler yapılmıştır. Yeni yasa kapsamında, ticari alanda yoğun olarak uygulanan taksitli satışlarda, önemli düzenlemeler yapılmış ve daha çok alıcının menfaatini gözeten hükümler tesis edilmiştir. Bu bakımdan satıcının taksitli satışta hangi…

201509.21
0

Evden Uzaklaştırma Kararları, Av. Filiz METİN

Kanun kapsamı şu şekilde düzenlenmiştir. Türk Medenî Kanununda öngörülen tedbirlerden ayrı olarak, eşlerden birinin veya çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin veya mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan veya evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kaldığını kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının…

201509.21
0

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Av. Umut METİN

Ülkemizde toplumun geniş kesimlerinin menfaatini ilgilendiren olaylardan biri geçmişte yaşanan banka yolsuzlukları olmuştur. Kabaca “bankaların hortumlanması” olarak ifade edilen olaylarda, bankaların yönetimini ve/veya denetimini elinde bulunduran şahıs ve ilgililerin, bankanın tüm ilgililerin menfaatlerini korumaktan ziyade, doğrudan veya dolaylı kendi menfaatlerine yönelik bankayı zarara uğratmaları, bu zararın yükünün ise kendileri dışındaki diğer ilgililere yükledikleri görülmüştür[1]. Bu…

201509.21
0

Bundan Böyle Arabuluculuk Moda, Av. Umut METİN

BUNDAN BÖYLE  MAHKEME DEMODE – ARABULUCULUK MODA …….. Arabuluculuk alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin merkezinde yer almaktadır. Kendi aralarında sorun yaşayan taraflar, bazen iletişimsizlikten, bazen inattan, bazense doğru çıkış noktasından olaya yaklaşamadıklarından, çözümü mümkün bir çok ihtilaf çözümsüz kalmakta, bu durumda taraflar adalet beklentisi ile mahkemelere koşmaktadır. Çok zaman adalet beklerken, adaletin gelemediğini görmek “Geç Gelen Adalet Adalet Değildir” gibi…

201509.21
0

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu, Av. Umut METİN

Yakın zamanda değişen Ticaret Kanunumuz (TK) bütünüyle yeni bir kanun değildir. Büyük oranda yapılan işlem ihtiyaçlara, yeniliklere, değişen ticaret anlayışına göre daha önce yürürlükte bulunan kanunun elden geçirilmesi bir anlamda güncellenmesidir. Bu kapsamda A.Ş.’lerde Yönetim Kurulu açısından da birtakım düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Aşağıda bir kısmı hukukumuzda yeni değişikliklerle birlikte Yönetim Kurulları açısından  dikkat çekici noktalara işaret…

201509.21
0

Annelik Halinde Çalışma ve Süt İzni, Av. Hakan HARMANKAYA

Annelik halinde çalışma ve süt (emzirme) izniyle ilgili düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu’nun, 74. maddesinde belirtilmektedir. Anılan düzenlemeye göre “ ..Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.” Madde de…

201509.21
0

Geleneksel Tahkim Klişesinin Bertarafı ve Tahkimde Taraf İradelerinin Önemi, Av. Umut METİN

Son bir ay içinde karara bağlanan “Libanaco (Uzan) – Türkiye” ve “Turkcell-Teliasonera” davaları toplamda 11 (onbir) milyar doları aşan etkileriyle, tahkimin dünyada yalnızca hukuki sonuçlarıyla değil maddi yansımaları ile de ne denli önemli bir uyuşmazlık çözüm yöntemi haline geldiğini ortaya koymaktadır. Ticaretle uğraşanlar uzun süreli mahkeme yargılamalarından kaçınmaya çalışmaktadır. Bu nedenle, uyuşmazlıkların çıktığı anda sorununun…

201509.21
0

Formula 1 Hızında Tahkim Yargılaması Nasıl Yapılır?, Av. Umut METİN

Tahkim yoluyla uyuşmazlık çözümü mahkemelere kıyasla hızlı olsa da, tahkim yargılamalarının uygulamada yılları bulduğu görülmektedir. İşte bu yavaşlığı ortadan kaldırmanın yolu seri bir yargılama yapmak ve sonuca hukuku ihlal etmeden ulaşmaktır. “Seri Tahkim Yargılaması  / Fast Track Arbitration”bu noktada kronik olarak yavaş işleyen yargılamanın ilacıdır. “Formula 1” ile ilgili aşağıda anlatacağım uyuşmazlık ise tahkimde seri yargılamanın…

201509.21
0

Tahkim Şirketin Sırlarını Korur, Av. Umut METİN

  Şirketler arasında oluşması muhtemel ihtilaflarda klasik uyuşmazlık çözüm yöntemi, ihtilafı mahkemelere taşıyarak sorunu çözmektir. Ancak ihtilafın çözümü için taraflar gerek iddia ve savunmalarını güçlendiren tüm belge ve yazılı delillerini ibraz etmek zorunda oldukları gibi, eğer bir bilirkişi incelemesi gündeme gelirse, yapılacak bilirkişi incelemesinin gerektireceği sır ve bilgilerini de şirketler açıklamak durumunda kalmaktadırlar. Mahkemelerde yapılan…

201509.21
0

Tüzel Kişilik Perdesini Kaldırın Kötüniyetli Borçlu Arkasındadır, Av. Arb. Umut METİN

2015 yılı karşılıksız çek ve karşılığı ödenmeyen senetlerde yüksek artış görülen, dolayısıyla icra takiplerinde önemli artışın yaşandığı bir yıl olarak kendini gösterdi. Bu durum ticaret yapan kişilerin daha risksiz ticaret yapma, çek – senet gibi evraklara güven yitirmesi gibi sonuçlar doğurdu.  Yaşanan güven kaybının bir nedeni de, kötüniyetli kişilerin, şirket zırhı altındaki hileli davranışlarıdır. Sermaye…

201509.21
0

Uluslararası Hukukta Meşru Müdafaa Hakkında Kısa Bir Yorum… AV. Umut METİN

Yeryüzünde varolan ve insanla bağı olan her varlığın hukuk ile ilişkisi kaçınılmazdır. Bu  anlamda insanın bir diğer insanla, insanın şirketle, insanın devletle, devletin bir diiğer  devletle ve daha nice örneklerle uzatılabileceği gibi diyaloğu olabilmektedir. Hukuk kuralları  ise karşılıklı ilişkileri düzenlemekte ve kurallar ile yaşama düzen sağlayabilmektedir. Bu  düzenin olmazsa olmazı elbette yaptırımdır. Dini kurallarda dahi…

201509.21
0

Hukuk Buroları Nasıl Çalışmalıdır ?

Hukuk büroları hizmet sektöründe yer alan işletmelerdir. İşletmeler rekabetçi ortamda  tutunabilmek, varlığını sürdürülebilir kılmak ve büyümek için bazı hususlara dikkat  etmelidirler. Bunun için sunulan hizmetin kalitesi her geçen gün artırılmalı, müvekkil   memnuniyeti önemsenmeli, kurum misyonu ve vizyonu kapsamında örnek bir hukuki  hizmet sunulması amaç edinilmelidir. Aşağıda kısaca belirtilen hususlar, hukuk  bürosunun nasıl bir bakış açısı…

201509.21
0

Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgelerinin İptali Gündeme Gelebilir, Av. Arb. Filiz METİN

27 Aralık 2014 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yapı müteahhitlerinin yetki  belgelerinin iptali  ve  imar yasasına aykırı hareket eden şantiye şefleri hakkında  yapılacak işlemlere ilişkin olarak bir tebliğ yayımlanmıştır.  Ülkemizde inşaat sektöründe ciddi sorunlar yaşanmaktadır. İnşaat yapılırken,  daha  fazla kar elde etme gayesi, yüksek rant gibi sebeplerle bir takım usulsüzlüklere  zaman zaman rastlanabilmektedir. Gerek tercih edilen…

201509.21
0

Şirket sırlarını tutan hakim: Arabulucu, Av. Umut METİN

Yılda 3 milyona yakın hukuk davasının görüldüğü Türkiye’de bu davaların uzun sürmesi, hakimin üzerindeki iş yükü ve şirket sırlarını şirket içinde tutma isteği ticari davada yeni bir trend başlattı: Arabulucu avukat. Artık şirketler kendi içlerinde çıkan bir kavga durumunda mahkemeye koşmak yerine avukata koşuyor. Avukat iki tarafın da üzerinde uzlaşabileceği bir çözüm yolu buluyor. Taraflar…

201509.21
0

İşyeri Güvenliği Uzmanlarının Sorumlulukları Arttı, Av. Filiz METİN

İş kazalarının önüne geçilmesi için hazırlanan kanun TBMM’de kabul edildi. Değişiklik ile yapı denetim firmaları, işyeri hekimleri ve işyeri güvenliği uzmanlarının sorumlulukları arttı. Görevini yerine getirmeyen firma ve uzmanların izin belgeleri iptal edilebilecek. İş kazalarının önüne geçilmesi ve iş güvenliğinin azami ölçüde arttırılabilmesi ile hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde…

201509.21
0

En İyi Hukuk Bürosu Olmak Mümkün

Geçmişte hukuki hizmet alma anlayışı, sorun çıktığında avukata başvurma şeklinde iken,  günümüzde önleyici hukuki hizmet alma anlayışı yer edinmeye başlamıştır. Bunun için, hem hukuk büroları, hem de müvekkiller karşılıklı olarak, önceden düşünüp çıkabilecek sorunlara önlem alma anlayışı içinde çalışma gayreti içine girdiler. Küreselleşme ile devletler, yerli – yabancı firmalar, tüm dünyada daha yoğun yatırım yapar…

201509.07
0

Hukuk Büroları Da Birer İşletmedir, Av. Filiz METİN

İşletmeler kar elde etmek için kurulan yapılardır. İşletmelerde amaç en az giderle, en fazla faydayı, kazancı sağlamaktır. Hukuk bürosu da nihayetinde bir işletmedir. Hukuk bürosu için bu fayda, doğru konumlanma, doğru zamanda doğru işi yapma, işi olması gerektiği gibi yerine getirme, ayrıntılara inme sürekli kontrol ve gözden geçirme sonucu başarıya ulaşma ile mümkün olacaktır. Hukuk…

201509.07
0

Uluslararası Hukuk Büroları, Yalnızca Hukuku Değil Dünyayı Da Yöneten Hukuk Bürolarıdır, Av. Umut METİN

Beklenmeyen bir başlık olsa gerek… Bu yazımı Türk Hukuku ile sınırlandırmadan, dünya üzerindeki hukukun ve yine dünya üzerindeki az sayıdaki profesyonelleşmiş hukukçu ve yönettikleri Hukuk Büroları’nın, dünya ticaretinde yarattıkları muazzam etkiyi özetle anlatacağım. Devletler arasında, her alanda – ancak özellikle uluslararası ticaret alanında – kurulan uluslarası örgütlerin yasal bir zeminin olması gerekmektedir. Bu yasal zemin…

201509.07
0

Sorumsuzların Hukuk Kalkanı, Sorumsuzluğa Gerekçe Midir.. Av. Umut METİN

Birkaç gün önce, akşam haberlerinde Kaddafi’nin ölüm sahnesini izledim. Demek ki “bahar” kelimesi pek de gerçeği yansıtmıyordu. Ortada ne bahar vardı, ne de insanın içini ısıtan, mutluluk veren bir tablo. Kızımın bu manzarayı izlememesi için çaba sarf edip kanalı değiştirmiş olsam da, yani o an için görüntü bizim evde kaybolsa da, bir gerçekti Kaddafi bahar’da…

201509.07
0

Limited Şirketlerde Ortağın Hak Ve Borçları

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun birinci yılını doldurmasına az bir zaman kala, mevzuatın getirdiğideğişiklik ve yeniliklere halen yabancı olan yönetici, tacir ve işletmecilerin haklarını ve borçlarındanbir kısmına değinmek yararlı olacaktır. Çoğumuz tarafından bilindiği üzere TTK, limited şirketlerinin kurulması için gerekli asgari iki kişi olmaşartını kaldırıp yerine tek kişilik limited şirketi kurulmasını mümkün hale getirmiştir. Bu…

201509.07
0

Factorıng Ve Leasıng Yasası Değişti…İkrazatçılık Tarih Oldu..

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012 yılının son değişen kanunları arasında yerini alarak ticari hayatımıza giren kanun; finansal kiralama, factoring ve finasman şirketleri, bankaların faktoring işlemleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının finansal kiralama işlemlerini düzenlemektedir. Yeni kanun ile finansal kiralama şirketleri için daha önceden…

201509.07
0

Elektronik Ticaret ( E-Ticaret ) Yasası Resmi Gazete ’de Yayınlandı, Kanun 01.05.2015’de Yürürlüğe Giriyor.

Ticarette insanın varlığından beri görülen işleyiş, malın görülmesi, kontrolü, fiyat üzerinde alıcı ile satıcının mutabakatı, sözlü – yazılı sözleşmenin kurulması, ödeme ve teslim süreçlerinin yaşanmasıdır. Bununla birlikte özellikle son 20 yıl içinde yaşanılan teknolojik gelişimler bizlere elektronik alanlar da yaratır oldu. Bilgiye, arkadaşa, filme, müziğe akla gelen ne varsa bu ortamda sınırsız kapılar açıldı. Elektronik…