201702.26
0

İşçi Çalışırken, İşe İade Davası Açabilir Mi.. Av. Hakan HARMANKAYA

İŞÇİ ÇALIŞIRKEN, İŞE İADE DAVASI AÇABİLİR Mİ..

MTN Hukuk Bürosu

İş sözleşmesini feshetmek isteyen işveren; feshi yazılı olarak bildirmek, feshin gerekçesini açıkça belirtmek, feshe bağlı olarak ortaya çıkan tüm hakları fesih tarihinde işçiye ödemekle yükümlüdür. İş sözleşmesinin neden belirtilmeksizin feshi veya belirtilen nedenin gerçeği yansıtmadığı iddiasında bulunulması durumunda, feshin geçersizliği ve işe iade talebinde bulunulabilmektedir.
İşe iade hükümlerinden yararlanılabilmesi için; söz konusu işyerinde en az “30” işçi çalıştırılıyor olması, iş sözleşmesi feshedilen işçinin ilgili işverene bağlı çalışma süresinin en az “6” ay olması, fesih tarihinden itibaren 1 ay içinde iş mahkemesine başvurularak dava açılması gerekmektedir.
Uygulamada çalışanların iş sözleşmelerinin ihbar sürelerine uygun olarak iş verenler tarafından fesih edilmesi halinde, işe iade davasının ne zaman açılacağına ilişkin tereddütler bulunmaktadır.
4857 sayılı yasanın 20. maddesinde “…fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.” hükmü bulunmaktadır. Maddenin mevcut düzenlemesine göre çalışanın henüz iş sözleşmesi sona ermeden, ihbar süresi içerisinde işe iade davası açması zorunluluğu bulunmaktadır. Çünkü 4857 sayılı yasanın 20. maddesine göre fesih bildirimi çalışana tebliğ edilmiştir.
Konuya ilişkin Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 16.11.2009 gün ve 2009/ 6435 E. , 2009/32023 K. sayılı ilamında ihbar öneli bildirilmek sureti ile yapılan işveren fesihleri üzerine işe iade davası açmak isteyen işçinin 1 aylık süresinin hangi tarihten itibaren başlayacağını açık biçimde ortaya koymuştur. Yüksek mahkeme kararında açık bir şekilde “… İş sözleşmesinin önel verilerek feshi halinde, dava açma süresi önelin sona ereceği tarihte değil, işverenin fesih bildirimini tebliğ ettiği tarihten başlar.” şeklinde tespit ile tereddütlere son vermiştir.
Şu durumda iş akdi ihbar öneli verilmek sureti ile feshedilen işçi ihbar öneli içerisinde işe iade davasını açmak durumundadır. Bu durumda işçinin halen çalışırken işverenine işe iade davası açması gibi bir durum söz konusu olacaktır. Dolayısı ile çalışanların ileride hak kaybına uğramamaları için ihbar öneli tanınarak fesih yapılması halinde, fesih bildirimi tebliğ aldıkları günden itibaren 1 ay içerisinde İş Mahkemelerine başvuru yapmaları gerekmektedir.


Av. Hakan HARMANKAYA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *