201509.21
0

İş Verenin Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Fesih Hakkı, Av.Filiz METİN

4857 Sayılı  İş Kanununun 25 nci maddesinde  “ İşverenin Haklı Nedenle  Derhal Fesih Hakkı” düzenlenmiştir. Bu kapsamda işveren süreli veya süresiz iş akdi ayrımı yapılmaksızın aşağıda açıkladığım sebeplerin varolması halinde iş sözleşmesi süresinin    bitmesini beklemeksizin veya ihbar öneli göndermeksizin iş sözleşmesini derhal feshedebilir.Kanun Maddesinde belirtilen derhal fesih hakkı doğuran durumlar ana başlıklar olarak, 1- Sağlık Sebepleri, 2- Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri, 3- Zorlayıcı Sebepler halinde düzenlenmiştir. İşveren aşağıda ayrıntısı ile açıklayacağım haklı nedenle fesih sebebini değiştiremez. Yani işveren haklı nedenle feshettiğini ve bu nedenin ne olduğu hususunu yani fesih sebebini açıkça belirtecek, bu sebebi değiştiremeyecek ve bu sebeple iş akdini feshettiğini ıspat edecektir. Bu durumu ıspat edemeyen işveren iş akdini haklı nedenle feshetmiş sayılamayacağı gibi, feshin haklı olduğunun düşünülmesi için başkaca sebeplerde ileri sürülmesi caiz görülmeyecektir.


1-      Sağlık Sebeplerine dayanan fesih

 

İşçinin kendi kusuru ile bir hastalık veya sakatlığa uğraması sebebi ile devamsızlık yapması halinde iş akdi haklı nedenle feshedilebilir. Burada ki devamsızlık süresi işçinin ardı ardına 3 işgünü veya bir ayda 5 işgünü işine devam edememesi halinde haklı neden şartları oluşmuş sayılmaktadır. İşçi Kusursuz olsa da, hastalık veya sakatlık sebebiyle işe devam edemiyorsa bu da fesih sebebidir. Gebelik veya doğum halinde yasal süreler dolmasına rağmen işe devam edememe bu duruma örnektir. Aynı şekilde tedavi edilemeyen ve çalışmaya engel olacak nitelikteki hastalıkta aynı şekilde fesih sebebi olabilir.


2-      Ahlak ve İyiniyet Kurallarına uymayan haller ve benzerleri

Bu haller yasada sayılmış olmakla birlikte sınırlı değildir. Yasada sayılmamış olsa da, ahlak ve iyiniyet kurallarının aksine olan davranışlar da fesih sebebidir. Yasada sayılan fesih sebepleri 1- İşçinin işvereni yanıltması, 2- İşçinin işveren yahut ailesinden birinin şeref ve namusuna dokunan söz veya davranışlarda bulunması veya işveren hakkında haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlar yöneltmesi, 3- İşverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunulması, 4- İşçinin ( işverene, ailesi üyelerine, başka birisine) sataşması veya içki ve uyuşturucu alma yasağına aykırı davranması, 5- İşçinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması, 6-  İşçinin işyerinde 7 günden fazla hapis cezasını gerektiren ve cezası ertelenemeyen bir suç işlemesi, 7- İşyerinden izin almaksızın veya haklı bir neden olmadan işe devam etmemek, 8- İşçinin yapmakla yükümlü olduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi, 9- İşçinin iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi veya 30 günlük ücretini aşacak biçimde işverenin malına zarar vermesi halleridir.

 

3-      Zorlayıcı Sebeplere dayanan fesih

Bu durumda iş akdi zorlayıcı bir sebeple feshedilmektedir. Genelde bu hallerde işçiye kıdem tazminatı da ödenir. Örneğin doğal afetler,  deprem, su baskını, gibi haller sayılabilir.


İş Kanunu 24 ve 25 nci maddelerinde belirtilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uyulmaması sebebiyle işçi veya işveren için tanınan sözleşmeyi fesih yetkisi, davranışın öğrenildiği tarihten başlayarak 6 işgünü içinde ve her halde 1 yıl sonra kullanılamaz. İş sözleşmesini bu kapsamda feshedenlerin karşı taraftan talep edebilecekleri tazminat hakları saklıdır.

Av.Filiz METİN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *