201809.02
0

İmar Barışı, Av. Cansu DEMİR

İMAR BARIŞI

Türkiye genelinde tapusu olmadan yapılan gecekondular, apartmanlar, kaçak çıkılan katlar için yeni
bir düzenleme ile “imar barışı” adı altında verilecek yapı kayıt belgesiyle imar sorunlarının çözülmesi
hedeflenmektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, kamuoyunda 'İmar Barışı' olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar
ve iskân sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin düzenlemenin usul ve
esasları 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici madde ile 06.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
İMAR BARIŞINDAN HANGİ YAPILAR FAYDALANACAK?
31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel
alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır.
Sadece Boğaziçi Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve
Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen yerler bu kapsamın dışındadır. Fotoğrafta
kırmızı ile gösterilen alanda Yapı Kayıt Belgesi verilmeyecektir.
(http://webdosya.csb.gov.tr/db/imarbarisi/icerikler/tar-h-yarimada-20180601150242.pdf)
KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ YAPILABİLECEK Mİ?
İskân alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgesi alındıktan sonra cins
değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.
Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi
hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi
aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.
Yani kat mülkiyetinin kurulması için maliklerin tamamının anlaşması ve imar planında, yol, yeşil alan,
park gibi alanların terk edilmesi gerekmektedir. Bu durumda, daha önce yapı kayıt belgesi bedeli
olarak ödenen bedel kadar bir bedel daha ödenecektir.
Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verilebilecektir. Hazine taşınmazı üzerindeki
yapı sahipleri yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına müracaat edebilecek ve yıllardır kullandıkları arsalarını rayiç bedel üzerinden
satın alabileceklerdir.

ÖNGÖRÜLEN FAYDALARI NELERDİR?

• İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz
bağlanabilecektir.
• İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal
edilecektir.
•TCK m. 184’e göre “Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı
imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince
kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkûm olunan ceza bütün
sonuçlarıyla ortadan kalkar” hükmü mevcuttur. Buna göre ilgili düzenleme ile soruşturma
aşamasında olan savcılık dosyalarında takipsizlik kararı, kovuşturma aşamasında olan dava
dosyalarında düşme kararı verileceğini söyleyebiliriz.

• Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir. Kat
irtifakı ve kat mülkiyeti kurulduğu için bina; teminat, ipotek veya her türlü bankacılık
işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecektir.

MÜRACAAT USULÜ
Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak
yapılacaktır. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden takip edilebilecektir. Yapı Kayıt Belgesi için yapı
maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı
Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabileceği gibi kurum ve kuruluşlara
başvurulmak suretiyle de müracaatta bulunulabilir. Başvurular 2018 yılı Haziran ayı içerisinde
başlayacak olup 31.10.2018 tarihine kadar devam edecektir.
Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden
KONUTLARDA % 3, TİCARİ KULLANIMLARDA % 5 olacak şekilde hesaplanacaktır.
MADDE 5 – (1) Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli
ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının
yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde üç, ticari
kullanımlarda yüzde beş oranındadır. Yapı Kayıt Belgesi bedeli belirlenirken;
a) Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen
arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesaplanır.
b) Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli;
1) Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ m2
2) 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2
3) 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2
4) 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2
5) Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2
6) Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW esas alınmak suretiyle hesap
yapılır.
Yapı kayıt belgesi bedeli en son 31.12.2018 tarihinde kadar yatırılabilecektir. Gerek görülmesi
halinde başvuru ve ödeme süresi Bakanlar Kurulu’nca bir yıla kadar uzatılabilecektir.
MERAK EDİLEN SORULAR
Kaçak yapı olarak addedilen bir binanın yalnızca bir ya da birkaç katı kaçak durumdaysa yapı kayıt
belgesi verilmesi nasıl gerçekleşecek?
Ödenecek bedel için vatandaşa taksit imkânı sağlanacak mı?
Yapının 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olduğunun ispatı nasıl mümkün olacak? Örneğin
başvuruyu yapmadan 3 ay önce yapılmış kaça bir bina, başvuranın talebi üzerine yapı kayıt belgesi
verilebilen yapı kapsamına dâhil edilebilecek mi?

KAYNAK: http://www.csb.gov.tr/
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180606-8.htm