201509.07
0

Factorıng Ve Leasıng Yasası Değişti…İkrazatçılık Tarih Oldu..

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012 yılının son değişen kanunları arasında
yerini alarak ticari hayatımıza giren kanun; finansal kiralama, factoring ve finasman
şirketleri, bankaların faktoring işlemleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım
bankalarının finansal kiralama işlemlerini düzenlemektedir.
Yeni kanun ile finansal kiralama şirketleri için daha önceden kanunda yer almayan
belli başlı değişikliklerden bahsetmek gerekecektir. Bunlardan biri finansal kiralama
şirketlerine farklı ürünlerin getirilmesi imkanı tanınmıştır. Ayrıca bu süreçte yapılacak
işlemlerle ilgili hukuksal olarak izlenecek yolu da basitleştiren yenilikler de
düzenlemede göze çarpmaktadır.. Yürürlükten kaldırılan kanun kapsamında
yapılamayan birçok işlem yapılabileceğinden sektörün sunduğu ürün ve hizmet
kapasitesi de genişlemiştir. Örneğin; finansal kiralama şirketlerinin faaliyet kiralaması
yapabileceği, satıp geri kiralama işlemleri yapılabileceği yeni düzenleme ile
getirilmiştir. Proje bazlı faaliyet gösteren alt yüklenici işletme niteliğindeki işletmeler
de, bu sayede aldıkları projeye özel makineleri kiralayıp, proje tamamlandığında
makineyi iade edebileceklerdir. Bu değişiklikler ile getirilen düzenlemelerle
ülkemizdeki kanun ile AB ülkeleri uygulamaları uyumlu hale getirilmiştir
Bir diğer değişiklik ise, yürürlükten kaldırılan kanunda sözleşmeler dört yıldan az
süreli yapılamazken artık yeni kanunla bu sınırlama kaldırılmıştır. Ayrıca
sözleşmelerin yazılı yapılması yeterli görülmektedir.
Dikkat çeken diğer bir düzenleme ise sözleşme tescilleri kurulacak olan Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’nde tescil edilecek. Böylelikle
Tescil merkezi olduğu için bir malın leasing’e konu edilmiş olup olmadığını ve nerde
olduğu konusunda kolaylıkla öğrenme imkanı sağlanmış olacaktır.
Yeni kanunda asli nitelik taşıyan her mal bağımsız olarak leasinge konu edilebilmenin
yanında, bu bağımsız nitelik taşıyan ürünlerin eklenti ve bütünleyici parçaları da
leasinge konu olabilecektir. Bu düzenlemeyle pek çok işletmeye küçük paketler
halinde finansman sağlanmasına olanak sağlayacaktır. Finansal kiralama
sektörünün, bu kapsamdaki işletmelerini finanse ettikleri göz önüne alındığında da,
ülkemizde finans sektörünün derinleşmesi için finansal kiralama şirketlerine olan
ihtiyacı karşılayacağı da açıktır. Böylelikle ekonominin canlanması yatırım ve üretim
faaliyetlerini artması hususunda işletmelere önemli bir katkı yaratacaktır.
Uygulamada factoring açısından, en çok tartışmaya-ihtilafa neden olan üçüncü
şahısların mal ve hizmet almadığı ve benzeri şekildeki defilerini factoring şirketlerine
karşı ileri sürebilmesi konusu Factoring Şirketleri açısından önemli bir sorundu. Bu
sorun yeni yasanın 9 (3) ncü maddesi ile ortadan kaldırılmış olup, factoring şirketince
borçlunun kasten zararına hareket edilmedikçe sözkonusu defilerin factoring
şirketlerine karşı ileri sürülebilmesi imkanı ortadan kaldırılmıştır. Bu durum factoring
şirketlerinin geçmişte Yargıtay Kararları ile oluşan hukuki engelin yasayla ortadan
kaldırıldığı anlamına gelmektedir.
İkrazatçılık ise, Anayasa Mahkemesi tarafından kanunun ilgili kısmının iptali
sözkonusu olmaz ise, artık yeni yasa ile tarihe gömülmüştür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *