ŞİRKETLER HUKUKU

Şirketler Hukuku MTN’nin yoğunlukla hizmet sunduğu hukuk dallarından biridir. MTN bu alanda;  

 • Şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması, ortaklar arası protokollerin tanzimi
 • Ortaklık, adi ortaklık, gizli adi ortaklık ilişkilerinin düzenlenmesi,
 • Limited şirketler ve anonim şirketler yoğunluklu olmak üzere, şirketin kurulması aşamasında ortaklar arası denge ve ortaklık amacı gözetilerek şirket türü hakkında yönlendirme yapılması, yapılacak analizler neticesinde tür değişikliğine gidilmesi hususunda tavsiyeler sunulması,
 • Yönetim haklarının devredilmesi halinde beyaz yakalı çalışanlar (CEO, CFO, Genel Müdür, Direktörler vb.) ile yönetim paylaşımı dengesinin yaratılması ve bu paralelde ihtiyaca uygun iç yönerge ve diğer metinlerin düzenlenmesi,
 • Ortağın bilgi alma hakkının hayata geçirilmesi, şirketin ve ortakların 3. kişiler ile olan ilişkilerinin hukuka uygunluğunun denetlenmesi ve gerekli yönlendirmelerin sağlanması,
 • Azınlık hakkı ve imtiyaz düzenlemelerinin yapılması,
 • Rüçhan hakkı ve bağlam konusunda düzenlemeler yapılması,
 • Yönetim kurulları ve müdürlerin şirkette konumu, işleyişi, olası kilitlenme veya organ yokluğu hallerinde çözümler üretilmesi,
 • Şirketin feshi davası, yönetim kurulu kararının butlanı, genel kurul kararlarının iptali veya butlanı gibi davaların yürütülmesi,
 • Ortakların hak ve borçları konusunda ortakların bilgilendirilmesi,
 • Ortaklar arası ihtilafların yönetimi ve çözümü,
 • Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma hallerine ilişkin hukuki hizmetlerin verilmesi,
  gibi şirketler hukukuna ilişkin birçok hizmeti sunmaktadır.

 

 

ŞİRKET YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirketler zaman içinde yapısal değişiklik ihtiyacı duyar. Ortaklararası değişimler, yönetimde profesyonelleşme, kurumsallaşma, tek kişi ortaklığı, holdingleşme, internet çağı, yeni kanunların yürürlüğe girmesi gibi ihtiyaç ve gerçeklikler şirketin revizyonu zarureti doğurmaktadır.

MTN, şirketlerin yapısal değişiklik ihtiyaçlarını tespit ederek, genel ve klişeleşmiş uygulamalarla değil, şirket özelinde özgün hukuki çözümler üretmekte, şirketleri hukuken daha güvende bir konuma taşımaktadır.

Uygulamada güzel cümlelerle yazılı birçok Aile Anayasası’nın hukuki anlamda güçlü ve bağlayıcı olmaktan uzak olduğu, ismindeki yasa kelimesi ile uyumlu olmadığı, hukuki değer taşımadığı görülmektedir. MTN, aile şirketleri açısından Aile Anayasası düzenlenmesi, Ortaklık Sözleşmeleri düzenlenmesi şeklinde çalışmalar yapmaktadır. Bu türden metinlerin şirket esas sözleşmeleri ile uyumlu olması ve yürürlükteki kanunlara uygunluğu olmazsa olmaz önemdedir.

Şirketlerin bölünme - birleşme - tür değiştirme ihtiyaçları, MTN tarafından önerilen stratejik yapılandırma formülleri ile desteklenmektedir. Şirkette kurumsallaşma, iç yönerge düzenlemeleri, genel kurul işleyişinde hizmet sunulması, elektronik ortamda toplantılar yapılması, yönetim kurulu krizlerinin yaşanmaması için oy/karar denklemlerinin oluşturulması, yönetimde işlevsizlik veya kilitlenme olması halinde çözümlerin öngörülmesi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin hukuki durum ve sorumlulukları, profesyonellerin sermayedar hissedarlar ile arasındaki görev/sorumluluk çizgilerinin belirlenmesi,  yönetim kurulu ile varsa komisyonların çalışma düzenin oluşturulması, organ yokluğu ve/veya kilitlenme riski yaşama ihtimallerinin öngörülerek koruyucu düzenlemeler MTN tarafından yapılmaktadır.

Şirkette eşitlik ilkesinin, denetim mekanizmaların işleyişi, şeffaf yönetimin geliştirilmesi, sorumluluk esaslarının netliği, ortakların şahsi menfaatleri ile şirketin menfaatlerinin korunması (Take Over Defences / Squeeze Out) vb. hizmetleri sunmaktadır.

Derneklerin şirketleşmesi işlemleri ve tür değişikliği ile limited şirketin anonim şirkete – anonim şirketin limited şirkete dönüştürülmesi gibi farklı tür değişikliği ihtimallerinde MTN yüksek deneyim sahibidir. 

SÖZLEŞMELER HUKUKU

MTN; müvekkillerinin ihtiyaçları doğrultusunda her bir ilişkinin niteliğini gözeterek sözleşmenin yapısını ve hükümlerini belirler. MTN, müvekkil özelinde sözleşme hazırlama ve inceleme hizmeti sunmaktadır.

MTN; sözleşme sürecinde karşılıklı müzakerelerin yürütülmesi, taraf menfaatlerinin ortaya konulması, sözleşme yaptırımlarının etkin sağlanması süreçlerini yürütmektedir. Konusunda uzman avukatlarımız sözleşmeleri dikkatli bir şekilde değerlendirir, ihtiyaç halinde revize eder. Sözleşmenin yürütümü esnasında karşılaşılabilecek sorunları öngörerek muğlak hususları netleştirir.  MTN sözleşmeye salt hukuki açıdan bakmaz, sözleşme taraflarının temel beklenti ve taleplerinin iyi anlaşılması ve net bir dille sözleşmeye aktarımı için de özen gösterir.

Taraflar, özellikle hukuki destek almadan hazırladıkları sözleşmeler ya da sözleşme dışında gelişen sebeplerden dolayı uyuşmazlık yaşayabilir. Uyuşmazlık halinde MTN, sözleşmenin müvekkili lehine olabilecek tüm hüküm ve yaptırımlarının yerine getirilmesi için hukuki hizmet sunar.

MTN, sayısı binlerle ifade edilebilecek ve hukukun hemen her dalında hazırladığı sözleşmelerle bu alanda tecrübesini ortaya koymaktadır. MTN tarafından hazırlanan bir kısım sözleşmeler “örnek sözleşme metni” olarak akademik eserlerde yer almaktadır.

MTN tarafından hazırlanan bir kısım sözleşme tipleri; mal alım-satım sözleşmeleri, konsinye sözleşmeleri, konsept-tasarım sözleşmeleri, adi ortaklık sözleşmeleri (joint venture, konsorsiyum),  işletme ve kar ortaklığı sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmeleri, gemi satış sözleşmeleri, gemi söküm sözleşmeleri, akaryakıt satış sözleşmeleri, bayilik - franchise -distribütörlük sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, gayrimenkul kiralama ve her tip kiralama sözleşmeleri, taşıma - lojistik sözleşmeleri, reklam sözleşmeleri, güvenlik hizmeti sözleşmeleri, çözüm ortaklığı sözleşmeleri, gözetim - denetim sözleşmeleri, otomobil - yat kiralama sözleşmeleri, marka ve danışmanlık hizmeti sözleşmeleri, telif hakkı devir sözleşmeleri, tasarım sözleşmeleri, iş yönetimi sözleşmeleri, aracılık - komisyonculuk sözleşmeleri, web sitesi kurulum sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, barter sözleşmeleri, her tip inşaat yapım sözleşmeleri, yıkım sözleşmeleri, devir sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, fason üretim sözleşmeleri, spor turnuvaları organizasyon sözleşmeleri, spor sahaları bakım sözleşmeleri, profesyonel futbolcu hizmet sözleşmeleri, kefalet - garanti sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, hayvan bakım sözleşmeleri, içmimarlık dekorasyon sözleşmeleri, kıymetli maden taşımacılığı sözleşmeleri, mesul müdürlük sözleşmeleri, ihale şartnameleri, personel taşıma sözleşmeleri, peyzaj sözleşmeleri, satış temsilcisi sözleşmeleri, silah devir sözleşmeleri, müşavirlik hizmetleri sözleşmeleri, müteahhitlik - taşeronluk hizmetleri sözleşmeleri, münhasır hak sahipliği sözleşmeleri, tercüme hizmetleri sözleşmeleri, yediemin sözleşmeleri, yazılım bakım ve destek sözleşmeleri, faks ve e-posta talimatları sözleşmeleri, faktoring sözleşmeleri, işçi-işveren sözleşmeleri, şirket esas sözleşmeleri, menajerlik sözleşmeleri, sulh ve borç tasfiye protokolleridir.

 

DEVRALMALAR VE BİRLEŞMELER

MTN, bugüne kadar farklı sektörlerde (finans, enerji, akaryakıt, madencilik, turizm, kuyumculuk, spor, perakende vb.) birçok devralma, birleşme işlemine imza atmıştır. MTN;

 • Devralmalar ve birleşmelerde gizlilik sözleşmelerinin oluşturulması ve müzakeresi,
 • Detaylı hukuki inceleme (Due Diligence),
 • Hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmelerin müzakeresi,
 • Hisse devir süreci yönetimi ve kapanışın yapılması,
 • Devralma veya birleşmeye konu şirkete ilişkin hukuki ihtilaflarda, ortaya çıkan geçmiş sorun, borç, sorumluluk gibi risklerin kimin üzerinde kalacağı, olası sorunların aşılması gibi alanlarda müvekkillerine destek vermektedir.

MTN, yalnızca devralma, birleşme sürecine eşlik eden bir hukuki hizmet değil, devralma birleşme sonrası hukuki risklerin önlenmesi ve oluşması halinde bu türden hukuki hizmetleri sunabilme konusunda yüksek tecrübeye sahiptir.  Bu haliyle MTN devralma-birleşme süreçleri sonrası oluşan riskler konusunda gerek dava yolu gerekse de tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde ortaya çıkan tartışma noktaları ve stratejiler konusunda deneyime sahiptir.

 

 

REKABET HUKUKU

Rekabet Hukuku kısaca; piyasalardaki serbest rekabet ortamının sağlaması ve devam ettirilmesini amaçlayan, bunun için gerekli düzenleme ve denetimleri yaparak rekabetin korunmasını amaçlayan bir hukuk dalıdır. Rekabet Hukukuna konu kurallar devletler tarafından ekonominin düzenlenmesi ve rekabete dayalı sistemlerin daha adil oluşmasını daha az sorunla çalışmasını sağlamaya hizmet eder. Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur. Rekabet hukukunun amacı mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.

Gelişmekte olan ekonomiyle ve ticari rekabet ile birlikte Rekabet Hukuku dalının uygulamadaki önemi de artmaktadır. Bu kapsamda problemlerle karşılaşan müvekkillerimize MTN Hukuk olarak danışmanlık hizmeti verilmektedir. Rekabet Hukukuna ilişkin özellikle şirketlerin birleşme, devralmalarının hukuka uygunluğunun denetlenmesi, grup şirketler arasındaki geçişlerin düzenlenmesi, sözleşme ve bayilik protokollerinin incelenmesi konularında çalışmalar yapılmakta, karşılaşılabilecek tüm önleyici hukuki adımlarda müvekkillerimiz özenle temsil edilmektedir. MTN Hukuk idari makamlarca yürütülen soruşturmalarda aktif olarak müvekkillerin haklarını savunmakta ve müvekkillerini temsil etmektedir.

Finans Hukuku & Faktoring

MTN, finans piyasasında çok sayıda müvekkilinin olması sebebiyle Faktoring alanında da hizmet sunmaktadır. MTN bu alanda : 

 • Faktoring Şirketlerinin kuruluşu, yapısal değişiklikleri, şirket Genel Kurullarının yönetimi hususlarında danışmanlık hizmetlerini verir.
 • Faktoring şirketlerinin taraf olduğu gerek şirket içi gerek 3. kişiler ile akdedilen her türlü sözleşmeyi hazırlar.
 • Faktoring alanında sıkça karşılaşılan temel problemlerden olan alacak devrinin yasaklanması, borçlu müşteri dışı kişinin ileri sürebileceği defi ve itirazlar, alacağın takas mahsuba konu edilmesi, temlik teyit beyanındaki eksiklikler, müşteri dışı borçlunun korunması gereken haller, tüketici işlemleri açısından tüketicinin faktoring şirketine karşı hukuki durumu, alacağın temelindeki mal veya hizmetin taahhüt edildiği gibi sunulmadığı iddiası ile alacağın kısmen veya tamamen doğmadığı şeklindeki itirazlara ilişkin sorunların oluşmaması ve halihazırda belirtilen türde sorunların mevcut olması halinde ise etkin çözümler üreterek hukuki hizmetler sunar.
 • Faktoring şirketlerinin yurtiçi ve yurtdışı alacak tahsillerinden ticari alacak sigortası şirketlerinin faktoring şirketleri ile kesiştiği tüm faaliyet noktaları dahil faktoring ile bağlantılı tüm hukuki ihtilafların şekillendirilmesi hizmetlerini verir.
 • Faktoring Şirketleri personellerine faktoring alanında hukuki eğitim verir.
 • Faktoring şirketlerinin takipteki alacaklarının tahsili sürecinde ortaya çıkabilen hukuk ve ceza davalarının keza idari süreçlerin bütününde hizmet sunar.
 • Faktoring ile bağlantılı tüm hukuki ihtilafların çözüm sürecinde dava, icra, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini etkin bir şekilde kullanır.

 

DERNEKLER VE VAKIFLAR HUKUKU

Şahısların bir takım hedeflerine varması için hukuki enstrümanlardan faydalanması bir ihtiyaçtır. Dernekler kişi birlikteliği yani üyelikler yoluyla kişilerin ortak bir amaç etrafında birleştiği yapılardır. Vakıflar ise, yalnızca bir mal varlığının bir hedefe adanması değil, güncel vakıflar hukuku açısından mal varlığı ve üyelik sistemiyle şahısların birlikteliğine de izin veren bir yapıya dönüşmüştür.

MTN dernekler alanında dernek tüzüklerinin oluşturulması, farklı hedeflerle derneklerin kuruluşu, dernekler müdürlüğü nezdinde derneğe ilişkin işlemlerin takibi, dernek yönetim kurulu ve genel kurullarının yönetimi, dernek merkez ve şube teşkilatlarının oluşturulması, derneklerin faaliyet sahasına göre ihtiyaç duyabileceği iç talimat/ceza talimatı/iç yönerge gibi metinlerin oluşturulması konusunda hizmet vermektedir. Özellikle dernek kişiliğine sahip spor kulüplerinde derneğin şirketleşme sürecinin gerçekleştirilmesi şeklinde hizmetler sunmaktadır. Derneğin bünyesindeki branşların şirketleştirilmesi ve günümüz spor dünyasının ihtiyaçlarının karşılanmasında MTN tecrübe sahibidir. Bu haliyle MTN bu güne kadar ürettiği çözümlerle spor kulüpleri ve diğer alanlardaki derneklerin ufkunu açıcı faaliyetler göstermektedir.

MTN bugüne kadar onlarca vakfın kuruluşunu gerçekleştirmiştir. MTN, vakıf senedinin hazırlanması, ihtiyaca uygun vakıf teşkilatının belirlenmesi, vakıf senedi tadillerini yapılması, vakıf organlarının sorunsuz işleyişinin organizasyonu konularında yüksek deneyime sahiptir. Vakıf senedinin hazırlanmasında vakıf kurucularının hayallerinin ne olduğu gayet önemlidir. Örneğin üniversite kurmak isteyen bir vakfın vakıf senedinde bu kuruluşa imkan veren hüküm ve düzenlemelerin bulunması gerekir. Vakıf kuruluşunun ve senet tadillerinin mahkeme kararına ihtiyaç duyması nedeniyle oldukça uzun zaman alan bu süreçler tecrübemizle çok kısa bir sürede tamamlanabilmektedir.  MTN tek tip vakıf kuruluşu değil vakfedenlerin ideal ve isteklerine göre farklı kombinasyonlarda alternatifler üretebilme tecrübe ve kapasitesine sahiptir.

Bugün, ticaret dünyasında iş adamları iş ile bağlantılı veya ailesi ile ilgili kalıcı eserler ortaya koymak için veyahut da dernek/vakıf gibi ticaret şirketlerinden farklı yapılarla amaçlarına varmak istemektedir. MTN iş dünyasının dernek ve vakıf kuruluşundan beklentilerine hakim olup bu yöndeki ihtiyaçlara geçmiş tecrübelerine dayanarak özgün çözümler sunmaktadır.  

ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Ülkelerin ve insanların entegrasyonu nakliye (lojistik), iletişim gibi maliyetlerde önemli bir avantaj sağladı. Ticarete engel olan yapay bariyerlerin kaldırılması ise mal, hizmet, sermaye, bilgi, işgücü dolaşımı anlamında sınırları aşan hareketliliğe neden oldu. Uluslararası ticaretin önünün açılması birçok ülkenin başka şekilde elde edemeyeceği şekilde başarılı bir büyüme göstermesine neden oldu.” (Joseph STIGLITZ)

MTN, şirketlerin global adımlar atarken hukuki desteğini arzu edeceği küresel bir hukuk kurumudur. MTN, Türk ve yabancı yatırımcılara, Türkiye’de veya yabancı bir ülkede güvenli ticari ilişki kurulması ve devamında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Yabancı dillerde, uluslararası özel hukuk sözleşmelerinin hazırlanması MTN’nin faaliyetleri kapsamındadır.

MTN, uluslarası sözleşmeler, uluslararası alım - satım sözleşmeleri, uygulanacak hukuk seçimi, uluslararası taşımacılık sorunları, konşimento düzenleme ve uyuşmazlıkları, akreditif ihtilafları, mahkeme ve tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi işlemlerini yaparken Incoterms, Viyana Satım Sözleşmesi (CISG), ICC kuralları,  e-ticaret ve bağlantılı uluslararası yönergeler, Hamburg Kuralları gibi uluslararası yasal düzenlemelerden yararlanır.

MTN, uluslararası hukuki uyuşmazlık halinde, takriben 50 ülkede faaliyet gösteren kurucusu da olduğu küresel hukuk ağıyla danışmanlık, alacak tahsili, dava, tahkim, arabuluculuk yöntemleri ile etkili bir hukuki hizmet sunmaktadır.

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ HUKUKU

İnternet, ulaşım, lojistik ve bilimdeki gelişmeler ticaretin yerel ile sınırlanmasını imkânsızlaştırmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü (“DTÖ”) bu gerçeklik ve ihtiyaçlarla ticaret önündeki engellerin kaldırılmasını sağlamaya çalışmaktadır. Mal ve hizmetlerin engelsiz küresel dolaşımına yönelik ihtiyaçlar DTÖ tarafından bariyerlerin azaltılması ile desteklenmektedir. Uluslararası ticaret alanında perde arkası haksız ticari politikalarla engellemelerin kaldırılması istenmektedir.

 Genaral Agreement on Trade and Tariffs (“GATT”), Genaral Agreement on Trade Services (“GATS”), Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (“TRIPS”), Most Favoured Nation Clause(“MFN”), Trade Facilitation Agreement (“TFA”), Antidumping, TBT ve SPS kavramları ve anlaşmaların, bunun yanında istisna ve muafiyetlerin bilinmesi dünya ticaretini anlamak, etkin bir uyuşmazlık çözümü için özel önem taşır.

Bu ihtiyaçlar DTÖ üye ülkeler arasında bir uyuşmazlık çözüm mekanizmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durum DTÖ’de uyuşmazlık çözümü işleyişinin istişare, panel, temyiz süreçlerine dair usullerin, panel ve temyiz organları kararlarının infazını doğru ve etkin uygulanmasını gerektirir. İnşaat demiri ithalatına uygulanan anti-damping tedbirleri, çelik sektörü anti-damping ve kısıtlama kararları ile Türk şirketleri önünde zaman zaman oluşan engellerin kaldırılması konusundaki hizmetlerimizle Türk şirketlerinin büyümesi ve küresel oyuncu sayımızın artması için, MTN hukuki hizmet sunmaya taliptir.

 

YASALARA UYUM & HUKUKİ DENETİM

MTN koruyucu avukatlık hizmetlerine özel önem vermektedir. MTN, müvekkillerinin şirket faaliyetlerinin devamı süresince karşılaşabilecekleri her türlü hukuki riski bertaraf etmek üzere, mevcut ve değişen mevzuatlara uyum aşamasında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. MTN ihtiyaçlara göre şirketlerin iç politikalarını oluşturur, revize eder. Şirketlerde ihtiyaç duyulabilecek iç yazılı metinler/genelgeler/prosedürler yeni yasal durum veya değişen ihtiyaçlara göre revize edilir.  Şirketlerde yazılı metinler yanında kişilerin davranış ve tutumlarının getirebileceği düzen ve düzensizliğe karşı şirket içi eğitimler MTN tarafından ihtiyaçlara göre verilir.

Yasa Koyucu bazen yeni bir yasayı yürürlüğe koymakta; mahkemeler ise bazen eski içtihatlardan vazgeçerek yeni bir hukuki durum yaratmaktadırlar. Bu tür değişimlerin fark edilerek yeni hukuki duruma uyum sağlanması gerekmektedir. MTN tarafından müvekkillere aktarılan yeni yasal düzenleme bilgilendirmeleri, hukuk alanındaki yaklaşım değişiklikleri ve uygulama ihtiyaçları müvekkillerine aktarılmaktadır. Bu haliyle MTN yasalara uyum hizmeti alan müvekkillerine günün ihtiyaçlarına uygun değişim ve yenilenme imkânı sağlamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK

Teknolojinin de gelişimi ile birlikte kişisel veriler, veri sahiplerinin rızası olmaksızın başka kişi veya kurumlar tarafından toplanabilmekte, saklanmakta ve işlenebilmektedir. Hatta günlük ve ticari yaşamın gereklilikleri sebebiyle hukuka uygun olarak toplanan kişisel veriler sonrasında kontrolsüz bir şekilde elden ele yayılabilmekte, paylaşım amacı dışında kullanılabilmektedir.

6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“KVKK”) kabulü ile kişiler verilerin veri sahiplerinin rızası dışında kullanılmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. KVKK ile birlikte kişisel veriler güvende olmakla birlikte, kişisel verileri toplayan, işleyen, çoğaltan, yayan veya elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilere çeşitli yükümlülükler yüklenmesi ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ağır yaptırımlar öngörülmesi sebebiyle veri sorumlularının ve veri işleyenlerin hassas ve dikkatli olması gerekmektedir. Bu noktada MTN uyum projesi sunduğu müvekkillerine:

 • Müvekkillerinin şirket yapısını da dikkate alarak müvekkil özelinde analizler yapmak suretiyle müvekkillerinin KVKK kapsamındaki temel yükümlülüklerini belirler.
 • İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması veya mevcut veri kayıt sistemlerinin KVKK’da yer alan yükümlülükler ile uyumlu olması için gerekli işbirliğini sağlar.
 • Müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin ve muvafakatnamelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi hizmetini verir.
 • KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm birimlere şirket içi farkındalık eğitimleri sunar.
 • MTN yukarıda belirtilenler yanında, her bir müvekkiline özgü olarak KVKK’ya uyum kapsamında hukuki bakımdan aksiyon alınması gereken her konuda danışmanlık hizmeti sunar. MTN KVKK konusundaki hizmetlerini kendisini bu alanda kanıtlamış ve uzmanlığı bilimsel eserleriyle ortada olan akademisyenlerle ortak çalışmayla yürütür.

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

MTN; fikri - sınai haklar ve bilgi teknolojisi alanında, hakların korunması hizmetiyle birlikte bu hakların saldırıya uğraması durumunda hukuki hizmet sunmaktadır.

MTN,

 • Marka hükümsüzlüğü davaları,
 • Markaya tecavüzün önlenmesi davaları,
 • Maddi - manevi tazminat davaları,
 • YİDK kararlarına karşı iptal davaları,
 • Haksız rekabet davaları,
 • Patent iptal davaları,
 • Fikir ve sanat eseri sahipliğinden kaynaklanan haklara tecavüzün önlenmesi ve tazmini davaları,
 • İzinsiz lisans kullanımlarına ilişkin davalar,
 • İnternet ortamındaki verilerin hukuka aykırı kullanılmasına ilişkin davalar,
 • Hak ihlallerine bağlı ceza davaları gibi alanlarda hizmet sunmaktadır.

MTN; dava süreçlerinin yönetilmesinin yanı sıra, müvekkillerine marka hukukunu da kapsayacak biçimde fikir ve sanat eserlerinin korunması hususunda danışmanlık hizmeti de vermektedir.

 

HAKSIZ FİİL VE TAZMİNAT HUKUKU

Yaşanan kazaların,  hukuka uygun olmayan fiillerin veya gereği gibi ifa edilmeyen her sözleşme sonrasında ihlal edilen bir hak ve talep edilebilecek bir tazminat bulunmaktadır.

MTN müvekkillerinin genel olarak sözleşmeden doğan tazminat alacakları, denkleştirme tazminatları, cezai şart talepleri,  iş kazaları veya trafik kazaları başta olmak üzere hukuka aykırı davranışlar nedeni ile uğradıkları zararın tazmin ve telafisi için her türlü maddi ve manevi tazminat davalarını yürütmektedir. Kazaların ölümle sonuçlanması halinde hak sahipleri adına destekten yoksun kalma konulu tazminat davaları MTN’nin adından söz ettirdiği önemli dava türlerindedir. MTN uzun süren yargılamalar sürecinde müvekkillerin zararının arttırılmaması için mahkemelerce geçici ödeme kararlarının veya başkaca geçici hukuki koruma kararlarının işletilmesi noktasında yüksek tecrübeye sahiptir.

Haksız fiillere kimi zaman idare tarafından da sebep olunabilmektedir. MTN idarenin sebep olduğu hizmet kusurları nedeni ile ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda tam yargı davalarında hizmet sunmaktadır.  

Türk Ceza Kanununda tanımlanan birçok suç tipi beraberinde tazminat sorumluluğunun doğmasına yol açar. Örneğin hakarete uğrayan bir kişi, manevi olarak uğradığı zararların giderilmesini isteyebilir. Günümüzde yoğunlukla sosyal medya üzerinden ve sanal dünyada hakaret örnekleriyle karşılaşılmaktadır. MTN sosyal medya veya iletişim araçları üzerinden işlenen suçlarda failin tespiti, cezalandırılması, erişim engeli kararlarının alınması yani hukuka aykırı fiilin sonlandırılması ile uğranan zararın giderilmesi için hukukun tüm yollarında ve aşamalarında hizmet sunmaktadır.

SPOR HUKUKU

MTN’nin Spor Hukuku alanındaki ekibi Türkiye Futbol Federasyonuna (“TFF”) bağlı hakemlik yapmış veya faal olarak yapmakta olan, TFF’nin farklı kurullarında görev almış, Türkiye’nin saygın kulüplerinin çeşitli organlarında etkin hizmet sunmuş avukatlardan oluşmaktadır. Bu yönüyle MTN, sporun sadece hukuki yönünü değil, pratiği ve ruhunu da özümsemiştir.

MTN; sporun tüm branşlarında hukuki süreçlerde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. MTN; sporculara, spor kulüplerine, teknik adamlara, oyuncu temsilcilerine, antrenörlere, hakemlere, menajerlere, sporun seyircilerine ve sporun diğer üyelerine hukuki olarak her adımda destek verebilmektedir. 

MTN; profesyonel sporcuları ve spor kulüplerini, Court of Arbitration for Sport (“CAS”), FIFA karar mercileri (Dispute Resolution Chamber, Players Status Committee, Tek Hakimler ve Disiplin Komitesi), UEFA karar mercileri ve diğer tahkim ve disiplin kurulları nezdinde temsil edebilir.

Kulüplerin iç işleyişinde hukuki denetimin sağlanması, kulübün kurumsal bir yapıya kavuşması, dernek niteliğindeki kulüplerin şirketleşmesi, şirketleşme süreciyle diğer ihtiyaçların karşılanması, profesyonel sporcu transfer sözleşmelerinin hazırlanması, ceza yönetmeliğinin hazırlanması, sponsorluk anlaşmaları, sporcu, teknik adam, temsilci sözleşmelerinin düzenlenmesi, sporcuların temsili, spor kulüplerinin hukuki işlemlerinin takibinin yapılması, sportif ilişkilerden kaynaklı yurtiçi ve yurtdışı alacak tahsili hizmetleri MTN tarafından verilmektedir.

 

İDARİ VE VERGİ HUKUKU

MTN, idari işlemler sonrası gerekli itirazların yapılması, iptal davaları, tam yargı davaları, hukuki el atma davaları, fiili el atma davalarında deneyim sahibidir.

MTN, kamu ihalelerinden kaynaklı davaların, imar hukukuna ilişkin ihtilafların çözüm yolları ile imar işlemlerinden kaynaklanan davaların yürütülmesinde, vergi daireleri ve gümrük dairelerinin, mükellefler ile olan uyuşmazlıklarında düzenlenen vergi ve cezaların iptali konularında hizmet sunmaktadır.

Özellikle gecikmesinde sakınca olan veya telafisi mümkün olmayan zararların oluşması riski hallerinde yürütmenin durdurulması talepleriyle geçici hukuki korumayı sağlar.

MTN, uyuşmazlık davaya dönüşmeden önce, uzlaşma, cezalarda indirim ve düzeltme yollarıyla çözüm için müvekkilleri lehine hızlı sonuçlar ortaya koymayı hedefler. Uyuşmazlığın müzakerelerle çözülememesi halinde yargısal yollara başvurur.

İŞ HUKUKU

İş Hukuku, MTN’nin yoğun faaliyet gösterdiği hukuk dallarından biridir. Gerek işçi hakları gerekse işveren hakları olarak sınıflandırabileceğimiz her iki alanda da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlanmaktadır. Bu kapsamda Havacılık, Basın İş, Deniz İş, 4857 sayılı İş Kanunu alanlarında hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca MTN, işçi ve işveren uyuşmazlıklarında Arabuluculuk görevini de üstlenmektedir. MTN;

 • İşe alım süreçlerinde, bu süreçlerin öncesi ve sonrasında, müvekkillerinin ihtiyaçları doğrultusunda her aşamada hukuki danışmalık hizmeti sunmaktadır.
 • Üzerinde titizlikle çalışılmış İş sözleşmeleri hazırlamakta ve müvekkilleri ile paylaşmaktadır.
 • İş sözleşmesinin sona ermesi nedeni ile ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklardan; işe iade ve işçi alacağı (kıdem, ihbar, fazla çalışma ücreti vs.) davaları başta olmak üzere işçi-işveren uyuşmazlığından doğan dava yoluyla çözümlenebilecek tüm ihtilaflarda hukuki destek vermektedir.
 • İşçi-işveren uyuşmazlıklarının çözümünde önleyici rolleri üzerine alarak işverenlerin temsilcileri ve insan kaynakları birimleri ile etkin bir şekilde çalışmakta talep edilen konularda müvekkillerine hukuki eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
 • İş akdi haklı bir neden olmadan sona erdirilen yahut çalıştığı yerde mobbinge (psikolojik baskıya) uğrayan işçiler için hukuki danışmanlık hizmeti vermekte, dava süreçleri (işe iade, özlük hakları, kıdem, ihbar vb.) takip etmekte ve her bir aşamanın müvekkile raporlanması noktasında büyük hassasiyet göstermektedir.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

MTN; İcra ve İflas  Hukuku alanında, güçlü ve deneyimli kadrosu ile icra takiplerinde borçluya ait malvarlığının tespitini yapmakta ve alacağın en süratli şekilde tahsilini hedeflemektedir. MTN, yurtiçi ve yurtdışı alacak tahsili (Debt Collection) hizmetlerinde uzman bir hukuk kurumudur.

Bu alandaki hizmetler, icra müdürlükleri, iflas daireleri, icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerdeki dava ve takip işlemleridir.

 • MTN alacağın dayanağı her ne olursa olsun uygun hukuki yöntemi ve takip usulünü tercih ederek takip süreçlerini yürütür.
 • Takip prosedüründe haciz, kıymet takdiri, satış süreçlerini özenle yürütür. Bu işlemlerin yürütülmesi esnasında yaşanabilecek tebligat tartışmaları, haczedilebilirlik, istihkak, kıymet takdirine itiraz, ihalenin feshi, sıra cetveline itiraz gibi hukuki tartışmalarda deneyim sahibidir.
 • MTN, İcra-İflas Suçları (Karşılıksız Çek, Taahüdü İhlal, Ticareti İzinsiz Terk, Alacaklı Zararına Mevcudu Eksiltmek vb. ) açısından muhatapların yaptırıma uğraması için gerekli tüm süreçleri yürütür.
 • İflas hukukuna ilişkin işlemler ve dava süreçlerinin yürütülmesi yanında MTN, özellikle iflas erteleme dosyalarında yerine getirdiği hizmetle ile adından söz ettirmektedir. MTN İflas Erteleme/Konkordato korumasından haksız yararlanan, diğer bir anlatımla bu kurumları suiistimal edenlerin tedbir kararlarının kaldırılması sahasında da çalışmalar yapmaktadır.
 • MTN alacağın tahsiline yönelik olarak İcra ve İflas hukukundan kaynaklanan tüm tespit davaları, borca itiraz ve istirdat davaları ile itirazın kaldırılması ve iptaline yönelik davalarda uzman kadrosu ile nitelikli hizmet sunmaktadır.

CEZA HUKUKU

Ceza Hukuku diğer hukuk dallarından farklı olarak malvarlığı ve kişi hakları yanında  hürriyete ilişkindir. Bu nedenle bir suç isnadı ile karşılaşan veya mağdur olan kişinin doğru hukuki yönlendirmeye süratle ihtiyacı olabilmektedir. MTN, Türk vatandaşlarına  ve Türkiye’de ceza hukuku bağlamında sorun yaşayan yabancılara yabancı diller üzerinden avukatlık hizmeti sunmaktadır. Günümüz küçülen dünyasında yabancıların Türkiye’de karşılaşabileceği sorunlar yanında Türk vatandaşları da yurt dışında birtakım mağduriyetler ve suç isnatları ile karşılaşabilmektedir. Bazense yaşanan ceza hukuku hadiseleri hem Türk vatandaşlarını hem de yabancıları aynı anda ilgilendirebilmektedir.

MTN; Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma, Dolandırıcılık, Trafik Kazalarına bağlı ceza davalarında, hatalı tıbbi müdahalelerden kaynaklı ceza davalarında (malpraktis), iş kazası ve buna bağlı açılan ceza davalarında, Fikri Mülkiyete ilişkin ceza davalarında, hakaret, tehdit ve şantaj suçlarına ilişkin ceza davalarında ve bunlarla birlikte Mala Zarar Verme, Kasten/Taksirle Yaralama gibi Vücut Dokunulmazlığına karşı işlenen suçlara ilişkin davalarda hukuki hizmet sunmaktadır.

AİLE VE MİRAS HUKUKU

Aile ve Miras hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar hassas yaklaşılması gereken alanlarından biridir. MTN, uyuşmazlıkları ele alırken ailenin korunması, aile içi ilişkilerin zedelenmeden devamı için özel çaba sarf eder. Aileyi koruyucu hukuki ve psikolojik teknikler yanında “Aile Arabuluculuğu” yöntemlerini uygular. Boşanma ve ayrılık süreçlerinde tarafların bu süreci en bilinçli ve en az zarar görecekleri şekilde sonlandırmasına destek olur.

MTN, Miras Hukuku yönünden, müvekkillerinin son iradesini oluşturmasında hukuki destek sunar. Müvekkilinin mağduriyeti halinde hakkı olan mirasa kavuşmasını sağlar. MTN:

 • Aile içi anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların çözümü,
 • Evden uzaklaştırma tedbir kararları,
 • Boşanma, mal paylaşımı, nafaka, tazminat davaları,
 • Boşanmanın tanınması ve tenfizi,
 • Anlaşmalı boşanma müzakereleri, protokollerinin hazırlanması,
 • Mal rejimine ilişkin davalar,
 • Çocuk teslimi gibi süreçlerin idare ve takibi,
 • Tanıma, babalık davaları,
 • Velayet, vesayet, kayyımlık, soybağı davaları,
 • Nafaka alacakları ve tazminatların tahsiline yönelik hizmetler,
 • Aile mallarının korunmasına ilişkin tedbir (hukuki geçici koruma kararı) talepleri, 
 • Miras intikali, mirasın reddi,
 • Miras sebebiyle istihkak davaları,
 • Miras ortaklığı ve mirasın paylaştırılması,
 • Mirasta denkleştirme,
 • Ölüme bağlı tasarruflar; vasiyetname, miras sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Tereke tespiti davaları,
 • Tenkis davaları,
 • Mirastan kaynaklı hukuki ve idari uyuşmazlıklar,
 • Veraset süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yabancılık unsuru taşıyan aile ve miras hukuku uyuşmazlıkları ve yurt dışında bu konulara ilişkin verilen kararların Türkiye’de tanınması ya da tenfizi gibi alanlarda müvekkillerine gereksinim duyabilecekleri her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.