201509.21
2

Velayet, Av. Filiz METİN

Velayet, Medeni Kanunu’muzun 339 ncu ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Velayet soybağı kapsamında ana baba ve çocuk arasındaki doğal ilişkinin sonucudur. Velayete ilişkin hükümler genel olarak çocuğun doğum anından itibaren reşit oluncaya kadar, beslenmesi, eğitimi, sosyalleşmesi, topluma uyumlu hale getirilmesi, kısaca çocuğun malları ve şahsı için tüm ihtiyaçları kapsamında yönetilmesini kapsar. Ergin olmayan çocuklar için bu görev,…

201509.21
2

Boşanma Veya Ayrılık Halinde Çocukla Kişisel İlişki, Av. Filiz METİN

Günümüzde istenmeyen bir sonuç olsa da, boşanma davaları çok artmış, boşanma sonrası parçalanmış ailelerde yaşanan sorunlarda bu sebeple artış göstermiştir. Özellikle boşanma veya ayrılık hallerinde çocuğun anne veya babası ile olan iletişiminin devam etmesi için, mahkemece, küçüğün velayet kendisinde olmayan ebeveyn ile  ne şekilde görüşeceği de hükme bağlanmaktadır. Zira çocuğun ana ve babasına olan ihtiyacı görmezlikten…

201509.21
0

İş Verenin Haklı Nedenle İş Sözleşmesini Fesih Hakkı, Av.Filiz METİN

4857 Sayılı  İş Kanununun 25 nci maddesinde  “ İşverenin Haklı Nedenle  Derhal Fesih Hakkı” düzenlenmiştir. Bu kapsamda işveren süreli veya süresiz iş akdi ayrımı yapılmaksızın aşağıda açıkladığım sebeplerin varolması halinde iş sözleşmesi süresinin    bitmesini beklemeksizin veya ihbar öneli göndermeksizin iş sözleşmesini derhal feshedebilir. Kanun Maddesinde belirtilen derhal fesih hakkı doğuran durumlar ana başlıklar olarak, 1- Sağlık Sebepleri, 2- Ahlak…

201509.21
0

Hayvanınız Zarar Verirse Sorumluluğunuzun Hukuki Boyutu, Av. Filiz METİN

Dünya genelinde hayvanların saldırılarına bağlı olarak çok sayıda yaralanma ve ölümle sonuçlanan olay yaşanmaktadır. Hayvanlarca sebep olunan yaralanma sayısının İngiltere’de yılda 50.000 (ellibin)  olduğu belirtilmektedir. Günümüzün değişen yaşam koşullarında, insanların hayvanları birer arkadaş ve özellikle ev arkadaşı olarak kabul ettiği malumdur. Hayvanların insanların yaşam alanlarında birlikte yaşaması gerçeğine uygun olarak, bir taraftan da hayvanların içgüdüsel nedenler,…

201509.21
0

Tedavide Doktorun Sorumluluğu, Av. Filiz METİN

Hastanın tedavi almak için doktora başvurması, hastanın tedavi olma yönündeki isteğini, iradesini gösterir. Ancak tek başına hastanın tedavi edilmek için doktora başvurmuş olması, yani bu husustaki rızası, doktorun sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı gibi, doktorun hastaya verdiği zarar, yanlış tedavi veya başkaca durumlarda tazminat sorumluluğu da devam edecektir. Bu sebeple doktor yapacağı tedavi hakkında hastayı aydınlatma, risk…

201509.21
0

Çocuk Hakları ve İşçi Çocuklar, Av. Filiz METİN

Çocuklarımız en kıymetli varlıklarımız ve geleceğimizdir. Ancak Dünya koşulları ve gerçekleri sebebiyle, tüm çocuklara iyi yaşam koşulları sunulamamaktadır. Bu sebeple dünya devletleri ulusal ve uluslar arası düzenlemelerle, çocukların korunması amacı ile birtakım önlemeler almaya çalışmaktadırlar. Bu kapsamda ilk olarak, Birleşmiş Milletler Örgütü, 1959 yılında 10 ülkeyi içeren Çocuk Hakları Bildirisini yayınladı. Bu ilkeler özetle şöyledir….

201509.21
0

Yeni Borçlar Yasasına Göre Taksitli Satışlar Ve Geçerlilik Şartları, Av. Filiz METİN

818 sayılı önceki Borçlar Kanunu’muz yerine , 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Borçlar Kanunu’muz düzenlenmiş ve yeni yasa kapsamında günün ihtiyaçlarına uygun olarak önemli değişiklikler yapılmıştır. Yeni yasa kapsamında, ticari alanda yoğun olarak uygulanan taksitli satışlarda, önemli düzenlemeler yapılmış ve daha çok alıcının menfaatini gözeten hükümler tesis edilmiştir. Bu bakımdan satıcının taksitli satışta hangi…

201509.21
0

Evden Uzaklaştırma Kararları, Av. Filiz METİN

Kanun kapsamı şu şekilde düzenlenmiştir. Türk Medenî Kanununda öngörülen tedbirlerden ayrı olarak, eşlerden birinin veya çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin veya mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan veya evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kaldığını kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının…

201509.21
0

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Av. Umut METİN

Ülkemizde toplumun geniş kesimlerinin menfaatini ilgilendiren olaylardan biri geçmişte yaşanan banka yolsuzlukları olmuştur. Kabaca “bankaların hortumlanması” olarak ifade edilen olaylarda, bankaların yönetimini ve/veya denetimini elinde bulunduran şahıs ve ilgililerin, bankanın tüm ilgililerin menfaatlerini korumaktan ziyade, doğrudan veya dolaylı kendi menfaatlerine yönelik bankayı zarara uğratmaları, bu zararın yükünün ise kendileri dışındaki diğer ilgililere yükledikleri görülmüştür[1]. Bu…

201509.21
0

Bundan Böyle Arabuluculuk Moda, Av. Umut METİN

BUNDAN BÖYLE  MAHKEME DEMODE – ARABULUCULUK MODA …….. Arabuluculuk alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin merkezinde yer almaktadır. Kendi aralarında sorun yaşayan taraflar, bazen iletişimsizlikten, bazen inattan, bazense doğru çıkış noktasından olaya yaklaşamadıklarından, çözümü mümkün bir çok ihtilaf çözümsüz kalmakta, bu durumda taraflar adalet beklentisi ile mahkemelere koşmaktadır. Çok zaman adalet beklerken, adaletin gelemediğini görmek “Geç Gelen Adalet Adalet Değildir” gibi…